Un suport educatiu, modern i digital que ajuda a treballar els següents valors:

COOPERACIÓ
PLANIFICACIÓ - IMAGINACIÓ
DIVERSIÓ- CREATIVITAT
ADEQUACIÓ

APENDRE A LLEGIR I LLEGIR PER APENDRE, A TRAVÉS DEL JOC

Creat i pensat per assessors educatius

Tell4Play col·labora amb un grup d’assessors especialitzats per desenvolupar aquesta eina dins de l’àmbit educatiu, adaptant la plataforma al sistema educatiu vigent.

Metodologia completa

Posem a disposició del professorat tots els documents de referència necessaris per dur a terme el procés d’inici a fi (definició d’objectius, desenvolupament del treball i avaluació dels alumnes).

Moderna, digital, col.laborativa

Un suport educatiu adaptat a la societat actual que permet a l’alumne introduir-se en el món digital.

Les competències lingüístiques i lectores són la base de qualsevol tipus d’aprenentatge. Tell4Play uneix el millor del món de la tecnologia amb la llengua i la literatura fent de l’escriptura i la lectura una activitat atractiva i interactiva. Posem a disposició de les escoles una eina que ajudi els alumnes a assolir aquests coneixements, i que es pot adaptar a les necessitats de cada centre educatiu i zona.

QUINES COMPETÈNCIES TREBALLEM ?

- Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el destinatari.
- Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari.
- Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació formal en funció de la situació comunicativa.
- Llegir amb fluïdesa per comprendre textos en diferents suports i formats.
- Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i valorar el contingut d’acord amb la tipologia i la complexitat del text i el propòsit de la lectura.
- Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixements propis.

QUINS ÀMBITS PODEM TREBALLAR ? 

- Àmbit lingüístic
- Àmbit de coneixement del medi natural, social i cultural
- Àmbit artístic
- Àmbit d’educació en valors
- Àmbit digital

QUINES DIMENSIONS TREBALLEM?

- Dimensió d'expressió escrita
- Dimensió de comprensió lectora

QUINS SÓN ELS CONTINGUTS CLAU?

- Textos de tipologia diversa en diferents formats i suports
- Connectors
- Signes de puntuació
- Lèxic: vocabulari bàsic i específic
- Comparació, derivació, sentit figurat...
- Gestió i tractament de la informació
- Estratègies i recursos per a la producció de textos
- Elements per a la planificació d’un text
- Organització del text: coherència i cohesió
- Correcció lingüística
- Adequació del registre
- Revisió ortogràfica: diccionaris i correctors de textos
- Presentació formal
- Hàbit d’escriure i llegir
- Lectura en veu alta i silenciosa
- Estratègies per a la comprensió
- Tema, idees principals i rellevants
- Estratègies de cerca
- Fonts d’informació en suport digital

CRITERIS D' AVALUACIÓ

- Estratègies per a la producció de textos escrits: planificar, escriure i revisar.
- Producció de textos escrits de tipologia diversa, en diferents formats i suports.
- Utilització de programari informàtic per escriure textos curts, especialment de tractament de textos, d’edició gràfica i de presentacions.
- Aplicació dels coneixements sobre el funcionament de la llengua en la producció de textos escrits.
- Producció de textos literaris a partir dels models observats i analitzats.
- Elements fonamentals d’un relat (personatges, espais, accions).
- Utilització de la biblioteca virtual del centre per cercar textos d’interès propi.
- Comunicació de les preferències personals sobre temes i textos literaris.
- Gust per la lectura i l’escriptura de textos literaris. 


Si sou una escola i voleu més informació sobre com implantar Tell4Play en el vostre programa educatiu, poseu-vos en contacte amb nosaltres mitjançant l’adreça de correu electrònic contact@tell4play.com.

2021 © Copyright Tell4Play.com
Tots els drets reservats
contact@tell4play.com

Política de privacitat | FAQS

Mobirise web builder - Read more